We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Cookieverklaring
ACCEPT ALLE

YouHodler Verklaring inzake het dienstverleningsniveau van het platform (overeenkomst)

1. Algemene voorwaarden

1.1De huidige Service Level Declaration (Overeenkomst of SLA), identificeert het verwachte niveau van de diensten die door het YouHodler Platform (het Bedrijf of het Platform of Wij) aan haar Klanten (Gebruikers of Klanten, of U) worden geleverd, evenals de klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures.

1.2De diensten van het Platform voor de doeleinden van deze SLA: Crypto-backed leningproducten, waaronder: crypto-backed leningen, Turbocharge, MultiHodl; Deposito's en Opnames; Conversion/Exchange; alsmede een ondersteunende Customer Support Service);

1.3Alle handelingen dienen te worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden die de gebruiker dient te lezen, te begrijpen en overeen te komen alvorens gebruik te maken van de diensten;

1.4De Vennootschap zal alle redelijke stappen ondernemen om de best mogelijke resultaten voor haar Klanten te verkrijgen bij het ontvangen, verzenden en uitvoeren van de verzoeken van de Klant aan het Platform.

2.Customer Support Service

2.1 Als kennisbank biedt het bedrijf u een Help Portal aan. Het staat gebruikers vrij om deze te gebruiken, samen met alle gegevens die op elk moment beschikbaar zijn in het Platform, om actuele informatie te ontvangen over de diensten, functies en andere details van het Bedrijf die verband houden met de producten en diensten van het Bedrijf.

2.2Wij zijn vastbesloten om u te voorzien van de snelle en nuttige communicatiedienst tijdens de Customer Support chat van het Platform. De chat van de klantenservice is 24/7 beschikbaar op youhodler.com; app.youhodler.com en via iO's en mobiele Android-applicaties.

2.3De gemiddelde reactietijd in de klantondersteuningschat:

3. Opname- en depositotransacties

3.1 U kunt te allen tijde een opname of storting aanvragen bij het Platform.

3.2 De uitvoerings- / bevestigingstijd van blokketentransacties kan in verschillende blokkettingen variëren van enkele seconden tot enkele uren, afhankelijk van de werklast en capaciteit van bepaalde blokkettingen. De Vennootschap verbindt zich ertoe om een aanbevolen bedrag aan vergoedingen te gebruiken voor elk specifiek netwerk op het moment dat de transactie wordt aangemaakt.

3.3 De snelheid van de fiat (USD, EUR, GBP, CHF) bankoverschrijvingen kan variëren van enkele minuten tot 24 uur voor SEPA-overschrijvingen van EUR en tot 5 werkdagen voor internationale SWIFT-bankoverschrijvingen. De gemiddelde snelheid van de creditcardtransacties is tot 5 minuten, maar in zeldzame gevallen kan het tot 3 werkdagen duren volgens de maximale schatting van de derdebetalingsaanbieder. Ook is het succes van de creditcardtransactie volledig afhankelijk van uw bank en de regels van de betalingsprovider. Het bedrijf verbindt zich ertoe om in geval van vertraging of mislukking een ticket in te dienen bij een betalingsprovider en de gebruiker de status ervan mee te delen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor de vertragingen aan de kant van de betalingsprovider.

4. Marktuitvoering

4.1 Het Bedrijf verbindt zich ertoe om Gebruikers de meest actuele marktprijsinformatie op het Platform te verstrekken. Ondertussen, op momenten van snelle prijsschommelingen, illiquiditeit van de markt of hogere volatiliteit, kunnen er verschillen zijn tussen de verwachte prijs van een order, en de prijs waartegen de order daadwerkelijk wordt uitgevoerd (slippage). Gelieve er rekening mee te houden dat slippage een normaal element is van de uitvoering van de cryptocrpuitvoering.

4.2Due aan de marktuitvoering op het platform kunnen wij geen 100% uitvoering van uw orders garanderen tegen de prijs die op het platform is aangegeven. Wij bevestigen echter dat uw orders zullen worden uitgevoerd tegen de eerstvolgende beste beschikbare marktprijs van de prijs die u in het Platform als schatting heeft gezien.

4.3 De Vennootschap hecht veel belang aan de uitvoering van de verzoeken van de Klant en streeft naar een hoge uitvoeringssnelheid binnen de beperkingen van de technologie en de communicatieverbindingen. De uitvoeringssnelheid kan worden beïnvloed door de volgende factoren:

5. Technisch probleemcompensatiebeleid

5.1 Het Bedrijf zal overwegen om zijn Gebruikers compensatie te bieden voor verliezen die worden veroorzaakt door storingen in het systeem (Technische problemen):

5.2Alleen na een gedetailleerd onderzoek per geval en binnen de in artikel 6.4 beschreven termijn worden vergoedingen verstrekt.

5.3 De vennootschap is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor de feitelijke schade die het gevolg is van het uitvallen van het systeem. Aansprakelijkheid voor winstderving is uitgesloten.

5.4In de volgende gevallen voorziet de Vennootschap niet in een vergoeding:

5.5Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de door de Gebruiker behaalde winst als gevolg van technische storingen in te houden.

6. Klachten- en geschillenregeling

6.1Indiening van klachten

6.2Een klacht dient uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na het incident door de Opdrachtgever te worden ingediend. Herziening van klachten die na deze termijn worden ingediend, kan worden uitgesteld of afgewezen.

6.3Wanneer wij de ontvangst van uw klacht bevestigen, zullen wij deze zorgvuldig onderzoeken, de omstandigheden van uw klacht onderzoeken en proberen deze zonder onnodige vertraging op te lossen.

6.4Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht te onderzoeken en u binnen vijf (5) werkdagen na de datum waarop u uw klacht bij ons heeft ingediend, het resultaat van ons onderzoek te doen toekomen. Een van onze medewerkers kan rechtstreeks contact met u opnemen om, indien nodig, nadere toelichting en informatie over uw klacht te verkrijgen. Houd er rekening mee dat indien wij binnen de termijn van vijf (5) werkdagen geen antwoord van u ontvangen, uw klacht als "kwijtgescholden/gesloten" zal worden beschouwd en dat er geen verder onderzoek zal worden ingesteld. Wij vragen uw volledige medewerking om het onderzoek en de eventuele oplossing van uw klacht te bespoedigen. In het geval dat uw klacht verder onderzoek vereist en wij deze niet binnen vijf (5) werkdagen kunnen oplossen, of minder, zullen wij een blijvende reactie geven in de vorm van een schriftelijke of andere duurzame drager. Wanneer een voorlopig antwoord wordt verzonden, zal het de oorzaken van de vertraging aangeven en wanneer het onderzoek van het bedrijf waarschijnlijk zal worden afgerond. In ieder geval zullen wij u het resultaat van ons onderzoek uiterlijk vijf (5) werkdagen na het geven van de holdingrespons verstrekken, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en uw medewerking. Houd er rekening mee dat het bedrijf uw klacht als afgesloten zal beschouwen en het relevante onderzoek zal staken indien u niet binnen de periode van één (1) maand na de datum van indiening van uw klacht aan onze functionarissen hebt geantwoord.

6.5 Wanneer wij tot een resultaat komen zullen wij u informeren over de uiteindelijke beslissing met een toelichting op ons standpunt en eventuele corrigerende maatregelen die wij van plan zijn te nemen (indien van toepassing).

6.6Door het indienen van een klacht verstrekt u ons de volgende informatie:

6.7Complaint zal worden verstuurd via e-mail support@youhodler.com of naar de Customer Support Chat;

6.8Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht binnen één (1) werkdag na ontvangst van uw klacht.

6.9Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een claim, klacht of verzoek van de klant zonder tegenprestatie achter te laten indien het gaat om: emotionele evaluatie; beledigende benadering van het bedrijf en/of haar medewerkers.

6.10 In geval van betwistbare situaties behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de activiteiten van Gebruiker op het Platform tijdelijk op te schorten tot de oplossing van de zaak of het bereiken van een tussentijdse overeenkomst door de Partijen.

6.11Geschillenbeslechting

6.12. Alle geschillen en onenigheden tussen de Vennootschap en de Cliënt zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van onderhandelingen en/of het indienen van klachten volgens de in artikel 3.1 voorgeschreven procedure.

6.13 Indien geen overeenstemming wordt bereikt, heeft de Gebruiker het recht een klacht in te dienen bij de Blokketenvereniging van de Financiële Commissie door gebruik te maken van het formulier. De Vennootschap verbindt zich ertoe de definitieve aanbeveling van de Blockchain Association inzake de oplossing van het geschil op te volgen.

 

Laatste update: 15 juli 2020